تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار تربیتی
  گروه: آثار تربیتی
مرتب سازي براساس:

اسلام و بازی کودکان
سال انتشار:  1391

کتاب « اسلام و بازی کودکان» کتابی منحصر به فرد در تشریح و تبیین نظری و کاربردی دیدگاه اسلام در خصوص بازی کودکان است. امتیاز این کتاب آن است که فقط به مباحث کلی در این زمینه اکتفا نکرده ، بلکه با استمداد از روایات  و مخصوصا سیرۀ عملی و رفتاری معصومین ( ع) وارد جزئیات  مباحث و نکات ریز کاربردی نیز شده است. این کتاب از یک پیشگفتار 48 صفحه ای و بیست بخش تشکیل شده است.  در پیشگفتار به موضوعاتی از قبیل بازی های سازنده و عناصر اصلی آن، انواع فعالیت های کودکان، معیار بازی، رابطۀ بازی با زندگی، بازی و مفاهیم اخلاقی و مانند آن عطف توجه شده است. در بخش های بیست گانۀ کتاب، مسائل و موضوعاتی همچون قرآن و مسئلۀ بازی کودکان، بررسی سیرۀ پیشوایان دینی، بازی های مطلوب و نامطلوب، چگونگی نظارت بر بازی کودکان، وسایل بازی، بازی های دسته جمعی، بازی های رزمی، بازی های مادرانه، بازی های نیرومندی و استقامت، بازی های علمی، بازی های ایدئولوژیک و اخلاقی، بازی های مدیریت، بازی های معلمانه، بازی های هنری، بازی های هوش، بازی های تاکتیک، بازی های تکنیک، و مانند آن با استناد به آیات و روایات و سیرۀ ائمۀ معصومین( ع) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

شایان ذکر است که این کتاب ابتدا در سال 1366 توسط ادارۀ کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش به چاپ رسید. آن گاه در سال 1391 توسط دکتر سعید بهشتی، فرزند حضرت آیت الله بهشتی مورد بازبینی و ویراست کامل قرار گرفت و همین سال از سوی شرکت چاپ و نشر بین الملل مجددا به زیور طبع آراسته گردید.اسلام و تربیت کودکان
سال انتشار:  1390
این کتاب از هفت بخش به شرح زیر تشکیل شده است: بخش اول: زناشویی، فرزند داری و تربیت؛ بخش دوم: مسئولیت های تربیتی معلمان؛ بخش سوم: راه های مؤثر تربیت؛ بخش چهارم: قواعد اساسی تربیت؛ بخش پنجم: رهنمود های مهم تربیتی؛ بخش ششم: تربیت کودکان بی سرپرست و یتیم؛ و بخش هفتم: تربیت کودکان استثنایی. 

مبنا قرار دادن دقیق هر دو منبع قرآن و روایات، همراه با ورود به مسائل و مباحث ریز و کاربردی  به علاوۀ انسجام و ساختمندی جذاب مطالب کتاب از مهم ترین ویژگی های برجستۀ این کتاب است.


اسلام و حقوق کودکان
سال انتشار:  1390
این کتاب با استناد به آیات و روایات، از یک سو به معرفی دیدگاه اسلام در باب حقوق کودک و از دیگر سو به مقایسۀ این دیدگاه ها با حقوق کودک در اعلامیۀ جهانی حقوق کودک پرداخته، امتیازات و برجستگی های غیر قابل انکار اسلام را در این زمینه به اثبات رسانده است. کتاب شامل موضوعاتی مانند: رفع تبعیض، حمایت کودک، داشتن نام و عضویت در یک اجتماع مملکتی، تأمین امنیت خاطر برای کودکان، لزوم مراقبت از کودکان استثنایی، محبت و تفاهم، تعلیم و تربیت کودک، تأمین حوائج کودک، رفع مزاحمت و مشقت از کودکان و به سوی دوستی و برادری جهانی است.


تربیت از دیدگاه اسلام
سال انتشار:  1360
آیت الله بهشتی به جهت علاقه به حوزۀ تعلیم و تربیت، بخشی از تحصیلات دانشگاهی خود را نیز در کنار تحصیلات فلسفی به علوم تربیتی اختصاص داده و در سال های میانی دهۀ 1340 شمسی به اخذ مدرک کارشناسی ارشد از دانشسرای عالی علوم تربیتی موفق می شود. بعد از فراغت از تحصیل در رشتۀ علوم تربیتی، به تحقیق و تألیف در خصوص دیدگاه اسلام در باب تعلیم و تربیت روی می آورد. کتاب تربیت از دیدگاه اسلام یکی از آثار ایشان در این زمینه است. این کتاب  که در قالب یک سلسله درس ها به رشتۀ تحریر درآمده، شامل چند قسمت است: درس های 16 و 17 سخنرانی های استاد در در سمینار در سال های 1355 و 1356 است. مقدمۀ کتاب که در خصوص کرامت و فضیلت نگاشته شده، در فروردین 1360 در سمینار انتقال به تعلیم و تربیت اسلامی که از سوی ستاد انقلاب فرهنگی برگزار شده بود ارائه شده است. مابقی درس ها، مطالبی است که در سال 1359 در تلوزیون آموزشی و تحت عنوان«تربیت از دیدگاه اسلام»  عرضه شده است.


تربیت کودک در جهان امروز
سال انتشار:  1386

تربیت کودک در جهان امروز نیز از دیگر آثار تربیتی حضرت آیت الله بهشتی است. چاپ اول این کتاب به اوایل دهۀ 1350 باز می گردد. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی بوستان کتاب با مقدمه های جدید و ویرایش متن بارها به چاپ رسیده است. در مقدمۀ جدید این کتاب در باب نقش تعلیم، نقش تزکیه، تعریف تزکیه و مقایسۀ آن با تربیت، هدف یا وسیله بودن تزکیه، فاعل تزکیه، ارتباط تزکیه و تعلیم، آثار تزکیه، و اهداف تزکیه سخن گفته شده است. سپس در بخش های بعدی کتاب در خصوص مسائلی از قبیل مراحل و ابعاد تربیت کودک، بار گران مسئولیت، نفوذهای اجتماعی، هم آهنگی نیروها، نقش معلم، وسیلۀ تربیت نبودن خشونت و تنبیه، آزاد یا ممنوع بودن خشونت، تشویق و پاداش، عادت، سرمایه های مادی و معنوی، کودکان سرراهی، دنیای کودک، حرکات و رفتار عاطفی، نقش عواطف در تربیت کودک، رهبری نیروها در پرتو عقل و عقل و عاطفه به بحث  و بررسی پرداخته است.


مبانی تربیت بدنی از دیدگاه اسلام
سال انتشار:  1362


مسائل و مشکلات تربیتی
سال انتشار:  1389

کتاب فوق در ادامۀ دو کتاب قبل و مشتمل بر موضوعاتی مانند: به والد و ولد سوگند، توالد و مسئولیت، کجروی های والدین و واکنش های شوم فرزندان، اخلاق والدین در قرآن، توالد و تراحم، میثاق و تعهد خانوادگی، انگیزۀ طرح ازدواج، ابعاد مختلف زندگی زناشویی، فرزند یا ثمرۀ اصلی ازدواج، ازدواج: عامل دفع انحراف و فساد، مجاهدت در راه انجام وظایف معیشتی و تربیتی، عقد زناشویی و ارکان و شرایط آن، و غیره مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و دیدگاه اسلام در این زمینه ها تبیین شده است.

مسائل و مشکلات خانوادگی
سال انتشار:  1389

این کتاب و دو کتاب دیگری که در ادامه معرفی خواهد شد، حاصل پاسخ به نامه هایی است که اواخر دهۀ 1360 شمسی از سوی حضرت آیت الله بهشتی در مجلۀ زن روز آن دوره ارائه شده است. این نامه ها را طیف های مختلف جوانان از دختر و پسر به این مجله ارسال می کردند و مؤلف بر اساس دانش تخصصی و  نیز تجربه ای که به عنوان یک مربی موفق و کارآمد از آن برخوردار بود، به آن ها پاسخ و برای مسائل و مشکلات خانوادگی، زناشویی و تربیتی به ارائۀ راه حل ها و راهکارهای مستدل و عملی می پرداخت. در این مجلد از موضوعاتی همچون: عشق آمد عقل او آواره شد، عقل سایۀ حق بود حق آفتاب، روان کاوی عشق، هر چه جز عشق است شد مأکول عشق، درس عبرت، مقام زن، مکر حق را بین و مکر خود بهل، تا توانی پا منه اندر فراق، و مانند آن بحث شده است.

مسائل و مشکلات زناشویی
سال انتشار:  1389

در این کتاب موضوعاتی همچون: آوای دلنشین توبه، حق حضانت، مصلحت کودک، آرزویی که بر باد رفت، قصه های پر غصه، در دام اعتیاد، در آستان بهار طبیعت، با باز ماندگان شهید، سرمشقی برای خانواده ها، اخلاق جنسی، راه و رسم زندگی، مقول، زیبایی، مدیریت در خانواده، آفات و تنگناهای زناشویی، آداب معاشرت و اسباب تداوم زندگی زناشویی، و شروط طلاق به تفصیل و استناد به قرآن و سنت و سخنان معصومان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

نسل نو خاسته
سال انتشار:  1377

این کتاب، نخستین بار در اوایل دهۀ 1350 شمسی منتشر گردید. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، همراه با مقدمۀ جدید حضرت آیت الله بهشتی و بازبینی آن توسط بوستان کتاب چاپ شد. نسل نوخاسته با نگاهی پر طراوت و پویا به مسائلی در حیطۀ تربیت کودک از قبیل : کودکان و مبانی دینی، تربیت اخلاقی و دینی، پرورش اخلاق در پرتو مذهب، نیایش در قرن بیستم و مانند آن پرداخته، در پرتو قرآن کریم  و روایات معصومان( ع) آن ها را به بحث گذاشته است.