تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار تربیتی و اخلاقی » جزئیات کتاب
  

تربیت کودک در جهان امروز
انتشارات: بوستان کتاب
محل نشر: قم
سال نشر: 1386
تعداد صفحات کتاب: 307

تربیت کودک در جهان امروز نیز از دیگر آثار تربیتی حضرت آیت الله بهشتی است. چاپ اول این کتاب به اوایل دهۀ 1350 باز می گردد. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی بوستان کتاب با مقدمه های جدید و ویرایش متن بارها به چاپ رسیده است. در مقدمۀ جدید این کتاب در باب نقش تعلیم، نقش تزکیه، تعریف تزکیه و مقایسۀ آن با تربیت، هدف یا وسیله بودن تزکیه، فاعل تزکیه، ارتباط تزکیه و تعلیم، آثار تزکیه، و اهداف تزکیه سخن گفته شده است. سپس در بخش های بعدی کتاب در خصوص مسائلی از قبیل مراحل و ابعاد تربیت کودک، بار گران مسئولیت، نفوذهای اجتماعی، هم آهنگی نیروها، نقش معلم، وسیلۀ تربیت نبودن خشونت و تنبیه، آزاد یا ممنوع بودن خشونت، تشویق و پاداش، عادت، سرمایه های مادی و معنوی، کودکان سرراهی، دنیای کودک، حرکات و رفتار عاطفی، نقش عواطف در تربیت کودک، رهبری نیروها در پرتو عقل و عقل و عاطفه به بحث  و بررسی پرداخته است.