شما می توانید دیدگاه ها و پیشنهاد های خود را به آدرس زیر ارسال بفرمایید. ما نیز در اولین زمان ممکن، اعلام نظر خواهیم کرد.

porsesh@ahmadbeheshti.ir