زمان برگزاری کلاس ها

دروس حضرت آیت الله احمد بهشتی در سال تحصیلی 93 ـ 92الف. دروس خارج فقه و اصول در حوزۀ علمیۀ قم


1.     هر روز از شنبه تا چهار شنبه، از ساعت 45/6 تا 8 صبح، مدرسۀ فیضیه: خارج اصول، از اول علم اصول؛ و خارج فقه، ادامۀ کتاب الحج.
2.    روزهای سه شنبه، از ساعت 4 تا 6، مرکز تخصصی تفسیر حوزۀ علمیۀ قم: درس تفسیر، بحث آیات الاحکام.


ب. دروس دانشگاهی


1 .  روزهای  دوشنبه، از ساعت 1 تا 3،دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران، دورۀ دکتری رشتۀ علوم قرآنی: تفسیر سورۀ حمد.
2.   روزهای دوشنبه، از ساعت 3 تا 5، دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران، دورۀ دکتری رشته فلسفه: حکمت مشاء.
3.  روزهای چهارشنبه، از ساعت 1 تا 3، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات، دورۀ دکتری رشتۀ فلسفه: حکمت متعالیۀ 6.
4.  روزهای چهارشنبه، از ساعت 30/4 تا 6، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات، دورۀ دکتری رشته فلسفه: حکمت متعالیۀ 1.
5. روزهای پنجشنبه، از ساعت 8 صبح تا 12 ، یک هفته در میان، مدرسۀ عالی شهید مطهری، دورۀ دکتری رشتۀ فلسفه و کلام: درس کلام.