تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار فقهی و اصولی » جزئیات کتاب
  

تقریر الحقیقة فی شرح تحریر الوسیلة ( کتاب الحج)
انتشارات: بوستان کتاب
محل نشر: قم
سال نشر: 1394
تعداد صفحات کتاب: 396

حج، عبادت بزرگ اسلامی است که در کتاب های فقهی باب مستقلی دارد و فقیهان عالی قدر به آن توجه ویژه کرده اند. این باب در کتاب تحریر الوسیله، اثر گرانسنگ امام خمینی(س) نیز مطرح شده و نکته سنجی های دقیقی دارد. حضرت آیت الله بهشتی ـ که خود از شاگردان مبرز امام راحل بوده اند ـ این باب را به تفصیل شرح کرده و زوایای گوناگون آن را کاویده اند. کتاب فوق، دهمین اثر فقهی استاد است.  مجلد اول از « کتاب الحج» مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل با این عناوین است:« کتاب الحج، قول در شرائط وجوب حجه الاسلام، قول در حج به نذر و عهد و یمین، و قول در نیابت». شایان ذکر است که در هر فصل، به مقتضای عنوان آن، تمام مسائل فقهی و شرعی مربوط  با توجه به همۀ ابعاد کلی و جزئی آن ها به بحث و بررسی گذاشته شده است. در فصل اول، 3 مسأله؛ در فصل دوم،65 مسأله؛ در فصل سوم، 12 مسأله؛ و در فصل چهارم، 19 مسأله مطرح گردیده است.