تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار فقهی و اصولی » جزئیات کتاب
  

فقه تخصصی(جلد اول)
انتشارات: دانشگاه پیام نور
محل نشر: تهران
سال نشر: 1370
تعداد صفحات کتاب: 99

کتاب فقه تخصصی که در دو جلد تدوین گردیده، بر مبنای کتاب« اللمعه الدمشقیه» شهید اول و شارح آن، شهید ثانی. در جلد اول این مباحث مطرح شده است: زکات بر چه کسانی و در چه اموالی واجب است؟،  بررسی موارد استحباب زکات و شرایط آن ها، در بارۀ مستحقین زکات و شرایط آن ها، و زکات فطره.