تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار فلسفی، کلامی و عرفانی » جزئیات کتاب
  

مبارزات ایدئولوژیک اسلام
انتشارات: شفق
محل نشر: قم
سال نشر: 1358
تعداد صفحات کتاب: 104

کتاب « مبارزات ایدئولوژیک اسلام» حاصل چهار سخنرانی حضرت آیت الله بهشتی در سال؟ در مکتب الرضای تهران بوده است. نویسنده در این کتاب به اسلام از نقطه نظر یک دین ضد جاهلیت و تفکرات جاهلی می نگرد و برنامه ها و دیدگاه های رهبر آسمانی اش حضرت محمد( ص) را نیز از این زاویه به بحث می گذارد. وی در مقدمۀ کتاب می نویسد: « ولی بر حسب سنت تغییر ناپذیر الهی، بشری که سخت گرفتار سنت های پوسیدۀ جاهلیت گشته و از هر سو روزنۀ امید نجات به رویش بسته شده، نیازمند است که از عالم غیب، رهبری نجات بخش به کمکش بشتابد و او را با یک انقلاب عمیق و همه جانبه به سوی یک زندگی نوین و سعادت بخش رهبری کند.»   کتاب مشتمل بر یک مقدمه و سه بخش به شرح زیر است: بخش اول: مفهوم اسلام و جاهلیت. در این بخش از موضوعاتی مانند تسلیم جهان هستی در برابر خدا، مفهوم جاهلیت، جاهلیت در قرآن، جاهلیت در بیانات پیشوایان اسلام

 و مسلمین و تأثیر اسلام بر عرب بحث شده است. بخش دوم: جاهلیت در شبه جزیرۀ عربستان. در این بخش در بارۀ اوضاع جغرافیایی عربستان و روابط عرب با ملل جهان و مانند آن سخن به میان آمده است. بخش سوم: جاهلیت در میان مسلمین. در این بخش از مسائلی مانند تضاد همه جانبۀ اسلام و جاهلیت و آینده نگری اسلام سخن گفته شده است