تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار فلسفی، کلامی و عرفانی » جزئیات کتاب
  

انسان و مذهب
انتشارات: کتابخانۀ صدر
محل نشر: تهران
سال نشر: 1350
تعداد صفحات کتاب: 310

کتاب « انسان و مذهب»، مشتمل بر یک پیشگفتار و پنج بخش می باشد. در دهۀ 1350 شبهات فراوانی از سوی محافل مارکسیستی و ماتریالیستی علیه دین و باورهای دینی در فضای فرهنگی و فکری کشور منتشر و پایه ها و زیرساخت های عقاید مذهبی را نشانه رفته بود. در این میان، علما و روحانیون بصیر و اسلام شناس با سلاح دانش و برهان به مقابله با امواج شکنندۀ شکوک و شبهات پرداختند و آیت الله بهشتی یکی از این پرچمداران این جنبش فکری بود. وی در صفحۀ پنجم از پیشگفتار نسبتا مفصل خود بر این کتاب می نویسند: « مطالعۀ دین و بحث از تأثیرات فردی و اجتماعی آن و روابطی که میان انسان و دین برقرار است  مخصوصا در جهان امروز سزاوار نیست که متوقف شود. بدون این تردید، این کار در خور شأن صاحبنظران است و هر کسی مجاز نیست در این میدان پر فراز و نشیب تاخت و تاز کند به کاری دست برد که برای آن تخصص و آمادگی ندارد.»     همان گونه که اشاره شد کتاب مزبور، پنج بخش دارد ک به ترتیب عبارتند از: پیوند انسان و دین، نقش اجتماعی مذهب، نقش روانی مذهب، پیوند ناگسستنی ادیان، و اسلام. این کتاب با قطع رقعی به چاپ رسیده است.