تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار فلسفی، کلامی و عرفانی » جزئیات کتاب
  

غایات و مبادی( شرح نمط ششم کتاب « الاشارات و التنبیهات»)
انتشارات: بوستان کتاب
محل نشر: قم
سال نشر: 1382
تعداد صفحات کتاب: 312

این کتاب نیز از مقدمه، تمهید، و چهل و دو فصل تشکیل شده است. در مقدمۀ کتاب از نوآوری های سه گانۀ شیخ در این نمط یعنی تجرد نفوس فلکی، عدم محدودیت عقول، و حرکت جوهری سخن به میان آمده است.

در تمهید، بخش ها و فصل های کتاب اجمالا مرور و معرفی شده است. اما  فصول چهل و دو گانۀ کتاب به این قرارند: غنی کیست؟،  نفی غرض از ذات خداوند، تصریح به مقصود، ملک حق کیست؟، تعریف وجود، نفی غرض از جواد و ملک حق، کمال جویی متحرک بالاراده، تعلق غرض به حسن فعل، راه حل نهایی، علت فاعلی حرکت اجرام سماوی، علت غایی حرکت اجرام سماوی، کثرت عقول و مبادی عالیه، رفع دو اشکال صغروی، همانندی نفوس فلکی و نفوس انسانی در تأثیر خیالات، تناهی و عدم تناهی قوه، دوری بودن حرکت حافظ زمان، فرق وصول  و مفارقت، دوری بودن حرکت نامتناهی، وجوب تناهی حرکات قسری، جسم و عدم اقتضای حرکت و سکون، اختلاف قوای فاعلی و حرکت طبیعی، ارتباط اختلاف فاعل ها به محل، وجوب تناهی حرکات طبیعی، عقلی بودن 

نیروی محرک اجرام، رفع یک تناقض، تأثر و تأثیر نامتناهی نفوس فلکی، چگونگی دوام و استمرار حرکات اجرام سماوی، بطلان نفوس منطبع فلکی، استدلال به چهار قاعده، تنبیهی بر کثرت عقول، علت نبودن فلک حاوی و محوی، پاسخ یک اشکال، توهم امکان خلأ، عدم علیت جسم برای جسم، تناهی عقول و افلاک و ترتیب در عالم کون و فساد.