مذهب اعتقادی بو علی سینا
عنوان مقاله:مذهب اعتقادی بو علی سینا

چکيده مقاله:این نوشتار، نخست مسلمان بودن ابن سینا را از مسلمات دانسته، سپس به بررسی عقیدۀ مذهبی او پرداخته است. از آن جا که خاندانش اسماعیلی بوده اند، برخی او را شیعۀ اسماعیلی دانسته اند، ولی اظهارات مستقیم و غیر مستقیم او به ویژه در مسائل اعتقادی و اندیشه های سیاسی ثابت می کند که او شیعۀ اثنا عشری بوده است.

کليد واژه ها: اسلام، تشیع، اسماعیلیه، زیدیه، امامیه، خلافت، امامت

منبع: مجله اندیشه های فلسفی، سال دوم، شماره 4، زمستان 1384، ص 17 ـ 5


print