ذات غیر متغیر و صفات متغیر در حکمت سینوی
عنوان مقاله:ذات غیر متغیر و صفات متغیر در حکمت سینوی

چکيده مقاله:این نوشتار، بعد از تقسیم صفات به حقیقی و مضاف، به توضیحی در بارۀ صفات حقیقی محض و صفات حقیقی مضاف می پردازد؛ سپس یک قاعدۀ سینوی طرح می کند: هر ذاتی که موضوع تغیر نیست، صفات حقیقی متغیر را نمی پذیرد. حال پرسش این است: با توجه به اینکه علم به جزئیات متغیر، مستلزم تغیر علم است، آیا واجب الوجود، علم به جزئیات دارد یا خیر؟ بخش پایانی این نوشتار، نقدی است بر همین مطلب.

کليد واژه ها: واجب الوجود، صفات، ثابت، متغیر، علم

منبع: پژوهش ها فلسفی ـ کلامی، سال هشتم، شماره 34 ـ 33 ، پاییز و زمستان 1386، ص 23 ـ 3


print