ابن سینا و مسئلۀ حرکت جوهری
عنوان مقاله:ابن سینا و مسئلۀ حرکت جوهری

چکيده مقاله:این نوشتار به بررسی دغدغه های ابن سینا در مسئلۀ حرکت جوهری پرداخته است. وی علی رغم اینکه به واسطۀ شبهۀ بقای موضوع بر نفی حرکت جوهری پای می فشارد، از یک سو، نتوانسته است برای برخی از حرکات عرضی، موضوعی بیابد، و از سوی دیگر، در برخی از مسائل اظهار نظر هایی کرده که جز با قبول حرکت جوهری قابل  توجیه نیست . یکی از نمونه ها نفی حرکت بالذات و بالعرض در مقولات عرضی از نفسی ناطقه و قبول استکمال آن است.

کليد واژه ها: حرکت، سکون، جوهر، عرض، موضوع، نفس ناطقه

منبع: فصلنامۀ برهان و عرفان، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات، سال اول، شمارۀ اول، بهار 1383، ص 22ـ 11


print