نقد و بررسی نظریۀ اتحاد عاقل و معقول
عنوان مقاله:نقد و بررسی نظریۀ اتحاد عاقل و معقول

چکيده مقاله:نظریۀ اتحاد عاقل و معقول یکی از مباحث مهم در فلسفه خصوصا فلسفۀ اسلامی است. نظر به اهمیت آن، حکمای مسلمان از زوایای مختلف به بررسی آن پرداخته اند. در این مقاله ابتدا دیدگاه فیلسوفان در خصوص اتحاد عاقل و معقول بررسی شده  و سپس براهین آن ها در این زمینه ارزیابی گردیده است.

کليد واژه ها: اتحاد عاقل و معقول، عقل فعال، نفس، ادراک، حرکت جوهری

منبع: فصلنامۀ الهیات، شمارۀ 2، بهار 1383، ص 26 ـ 9


print