تأثیر اندیشه های صدر الدین دشتکی بر صدر الدین شیرا...
عنوان مقاله:تأثیر اندیشه های صدر الدین دشتکی بر صدر الدین شیرازی

چکيده مقاله:در این نوشتار، پس از مروری اجمالی بر زندگینامۀ صدرالدین دشتکی و صدر الدین شیرازی، پاره ای از نو آوری های شناسایی شدۀ دشتکی در مسائل و مباحثی از قبیل ترکیب اتحادی ماده و صورت، انقلاب جوهر خارجی به کیف ذهنی در وجود ذهنی و نظریۀ ویژۀ او در رفع اشکال از قاعدۀ فرعیه بررسی گردیده و در انتها تأثیر اندیشه های او بر صدرالدین شیرازی تبیین شده است.

کليد واژه ها: ترکیب اتحادی، ترکیب انضمامی، ماده، صورت، انقلاب، وجود ذهنی، وجود، ماهیت

منبع: کتاب زلال حکمت، انتشارات دانشگاه قم، سال 1391، ص 103 ـ 89


print