بصیرت و بصر در حکمت خالدۀ صدرایی
عنوان مقاله:بصیرت و بصر در حکمت خالدۀ صدرایی

چکيده مقاله:

در این مقاله، ضمن ارائۀ تعریفی از بصر ( علم معامله) و بصیرت( علم مکاشفه)، این مسئله بررسی شده است که ارزش علم بالاتر است یا عمل؟ حال برتر است یا قال؟ معرفت و حال و بصیرت به خاطر عمل و در خدمت عمل است؟ یا برعکس، اعمال در خدمت احوال و این هر دو در خدمت بصیرت و معرفت است؟ با توجه به اینکه اهل بصر و ظاهر، عمل را و اهل بصیرت و باطن، معرفت را برتر دانسته اند، صدر الدین شیرازی در میان آن ها به داوری می نشیند و نشان می دهد که اگر مراد از علم، علم معامله و بصیرت باشد، عمل برتر است و اگر مراد بصیرت و علم مکاشفه است علم برتر خواهد بود.

کليد واژه ها: بصر، بصیرت، علم مکاشفه، علم معامله، عمل

منبع: فارس شناخت، فصلنامۀ فرهنگی و پژوهشی فارس شناخت، شمارۀ 2، پاییز 1389، ص 64 ـ 53


print