دوره کارشناسی ارشد علوم تربیتی
     آیت الله بهشتی، همان سال هایی که دورۀ دکتری فلسفه را در دانشکدۀ الهیات می گذراندند، در کنکور کارشناسی ارشد رشتۀ علوم تربیتی دانشسرای عالی علوم تربیتی ـ  که بعدها به دانشگاه تربیت معلم تغییر نام داد و امروز دانشگاه خوارزمی نام گرفته است ـ  شرکت می کنند و بعد از قبولی در این دوره، به مدت یک سال، واحدهای درسی را با موفقیت می گذرانند و به اخذ مدرک کارشناسی ارشد علوم تربیتی نایل می آیند. این دوره نیز در شکل گیری شماری از آثار قلمی آیت الله بهشتی در حوزۀ تعلیم و تربیت اسلامی، تأثیری به سزا داشته است.  یکی از اساتید آیت الله بهشتی در این دوره، مرحوم دکتر محمود هومن، مؤلف کتاب « تاریخ فلسفه» بوده است. ایشان از دکتر هومن نیز خاطره ای خواندنی دارند که بخشی از آن ها را در مصاحبه با « کتاب ماه فلسفه» بازگو کرده اند:

در آن جا در درس تاریخ فلسفۀ دکتر هومن شرکت کردم. انصافا استاد خوبی بود، دو جلد کتاب هم دارد. روش ایشان هم روش خوبی بود، صبح های پنجشنبه، دو ساعت این درس را می گفت و اول، درس را خوب تقریر می کرد، بعد آن متنی را که از خارج تدریس کرده بود می داد به یکی از دانشجویان می گفت: بخوان؛ اکثریت کلاس هم ادبیاتی بودند، از الهیات سه چهارنفر بیشتر نبودیم. به هرکه این کتاب را می داد بخواند خراب می کرد، نمی توانست! یک روز  کتاب را به من داد و گفت: شما بخوانید. من یکی دو صفحه برایش خواندم، دیدم دکتر هومن به وجد آمد و گفت: من هنوز در هیچ کلاسی، هیچ کس، هیچ جا ندیدم عبارات کتاب را این جور بخواند که شما خواندید! همان کتاب را هم به من هدیه کرد. بعدا من با ایشان نامه نوشتم که جلد اول را دادید، لطف کنید جلد دوم را هم مرحمت کنید. ایشان هم فرستاد.  بعد هم گویا  پیش دکتر آریان پور خیلی از من تعریف کرده بود. یک روز آریان پور گفت: چه کار کردی کــــــه  دکتر هومن این قدر تعریف می کند؟ گفتم: هیچ، فقط برایش قدری عبارت خواندم!

 

print